Obchodní podmínky

Libor Kožíšek, horský vůdce UIAGM

Obchodní podmínky (verze účinná od 1. listopadu 2014)


1. Úvodní ustanovení


1.1 Horský vůdce. Libor Kožíšek, se sídlem na adrese Staré Hradiště, Na Hledíku 274, PSČ 533 52,

IČO: 668 31 784 (dále jen „Horský vůdce“), prohlašuje, že je horským vůdcem s kvalifikací

uznávanou Mezinárodní asociací národních asociací horských vůdců (IFMGA/UIAGM), která

představuje nejvyšší vzdělání dosažitelné v této oblasti v rámci běžně vypisovaných kurzů či

studijních programů.  

1.2 Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují práva a povinnosti

mezi Horským vůdcem a jeho klientem v souvislosti s jakoukoli závaznou dohodou mezi nimi

o účasti klienta na jakékoli túře, výstupu, expedici, kurzu nebo jiné akci organizované či pořádané

Horským vůdcem, případně v souladu s článkem 7.2 těchto Podmínek ve spolupráci s jiným

horským vůdcem či horským vůdcem – aspirantem (dále jen „Akce“), případně i o poskytnutí

jakýchkoli jiných služeb Horského vůdce, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním

případě jinak. Pokud se smluvní strany dohodnou jinak pouze v části záležitostí upravených

těmito Podmínkami, řídí se jejich vztah v ostatních věcech (o nichž se nedohodli jinak)

ustanoveními těchto Podmínek.

1.3 Smluvní rámec. Smluvní rámec, kterým se vzájemné vztahy mezi Horským vůdcem a jeho klienty

řídí, tvoří kromě těchto Podmínek také popis konkrétní Akce a další informace uvedené k ní na

internetových stránkách Horského vůdce www.kozichguide.cz, případně dalších internetových

stránkách, které Horský vůdce může v budoucnu pro své podnikání využívat, stejně jako

informace ke konkrétní Akci uvedené v případných tištěných nebo jiných propagačních

materiálech Horského vůdce či jeho partnerů nabízejících jeho služby, a dále konkrétní dohoda

smluvních stran zachycená zejména v e-mailech, sms nebo jinak, případně i pouhá ústní dohoda

je-li z jejího obsahu zřejmé, že měla být pro obě smluvní strany závazná. V případě rozporu mezi

úpravou těchto Podmínek a jiných ustanovení či dohod tvořících smluvní rámec se použijí ta

ustanovení či dohody, které příslušnou záležitost řeší konkrétněji (tzn. zvláštní či konkrétnější

ujednání má přednost před obecnějším ujednáním). Záležitosti a otázky, které v těchto

Podmínkách, ani jinde ve smluvním rámci, nejsou výslovně upraveny, se řídí obecně závaznými

právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném

k okamžiku uzavření smlouvy (dále jen „Občanský zákoník“).


2. Rezervace, záloha, uzavření smlouvy


2.1 Rezervace. Není-li z komunikace mezi Horským vůdcem a klientem jednoznačné něco jiného,

podává návrh na uzavření smlouvy ve vztahu k Akci zásadně klient, a to prostřednictvím

rezervace konkrétní Akce doručené Horskému vůdci zejména e-mailem či sms, a není-li to možné,

pak alespoň ústně či telefonicky. Pro vyloučení pochybností, informace uvedené Horským

vůdcem na jeho internetových stránkách nebo v jiných materiálech se považují za pouhou

prezentaci jeho služeb a nepředstavují z jeho strany (závazný) návrh na uzavření smlouvy.   

2.2 Zpětvzetí rezervace. Rezervace je návrhem na uzavření smlouvy (nabídkou) a nelze bez souhlasu

Horského vůdce odvolat.

2.3 Platnost rezervace. Rezervace se automaticky ruší, pokud není ze strany Horského vůdce

akceptována nejpozději dva týdny před začátkem Akce, není-li v nabídce Horského vůdce ke

konkrétní Akci, na jejímž základě klient Akci rezervoval, uvedena jiná lhůta. Platnost rezervace

zaniká také v případě, že ji Horský vůdce výslovně odmítne (např. z kapacitních důvodů).

2.4 Záloha. Je-li v nabídce ke konkrétní Akci vyžadováno složení zálohy na cenu Akce v určité výši,

případně pokud si Horský vůdce složení takové zálohy kdykoli před uzavřením smlouvy vyžádá,

považuje se rezervace za řádně podanou až dnem složení celé zálohy. Dojde-li následně

k uzavření smlouvy, započítává se pohledávka klienta na vrácení zálohy oproti pohledávce

Horského vůdce na zaplacení ceny Akce, a to i v případě, že některá z těchto pohledávek ještě

nebude splatná. Pokud k uzavření smlouvy, k níž se záloha vztahovala, nedojde, vrátí Horský

vůdce klientovi celou zálohu zpět, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však v den, kdy měla

příslušná Akce začínat.

2.5 Uzavření smlouvy. Smlouva s Horským vůdcem ohledně každé Akce se uzavírá okamžikem, kdy

Horský vůdce klientovi jednoznačně potvrdí, že jeho rezervaci přijímá, a to zejména e-mailem či

sms, a není-li to možné, pak alespoň ústně nebo telefonicky. Pro vyloučení pochybností, pouhé

potvrzení Horského vůdce o tom, že obdržel rezervaci klienta, aniž by výslovně potvrdil, že ji

akceptuje, se nepovažuje za přijetí návrhu klienta na uzavření smlouvy.   

2.6 Uzavření smlouvy za více osob. Pokud klient objednává či uzavírá smlouvu s Horským vůdcem za

více osob, resp. pokud na Akci přihlašuje více osob, prohlašuje a zaručuje Horskému vůdci, že

k tomu disponuje platným zmocněním od všech přihlašovaných osob a dále souhlasem těchto

osob s těmito Podmínkami a dalšími ustanoveními smluvního rámce a dále s předáním jejich

osobních údajů Horskému vůdci, který je oprávněn tyto údaje v nezbytném rozsahu zpracovat,

a to včetně citlivých údajů týkajících se zdravotního stavu a jiných vlastností přihlášených osob

relevantních s ohledem na účast na konkrétní Akci. Přihlašovatel vždy ručí Horskému vůdci za

zaplacení celé ceny Akce ze strany všech jím přihlášených osob.

2.7 Uzavření smlouvy s nezletilým. Za nezletilé uzavírá smlouvu s Horským vůdce zásadně rodič

nebo jiný zákonný zástupce. Kdo smlouvu za nezletilého s Horským vůdcem uzavřel, odpovídá mu

za veškeré nároky vůči němu, včetně případných nároků ze způsobené škody.  
   

3. Cena


3.1 Cena. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, určuje se cena každé Akce či jiné služby podle

nabídky Horského vůdce prezentované na jeho internetových stránkách nebo v jiných

materiálech, na jejichž základě klient učinil návrh na uzavření smlouvy (rezervaci). Nárok na

zaplacení celé ceny vzniká Horskému vůdci okamžikem uzavření smlouvy.

3.2 Služby zahrnuté v ceně. Není-li v nabídce Horského vůdce ke konkrétní Akci jednoznačně

uvedeno něco jiného, zahrnuje cena Akce výhradně služby Horského vůdce.

3.3 Splatnost a vypořádání. Klient zaplatí Horskému vůdci na jeho bankovní účet, případně

v hotovosti, nejméně 50 % celé ceny Akce nejpozději do jednoho týdne po uzavření smlouvy,

ledaže Horský vůdce v příslušné nabídce k Akci na svých internetových stránkách nebo jinde

uvede něco jiného nebo pokud se smluvní strany v konkrétním případě dohodnou jinak. Zbývající

část ceny Akce zaplatí klient Horskému vůdci nejpozději dva týdny přede dnem začátku Akce.

V případě, že bude smlouva uzavřena méně než dva týdny přede dnem začátku Akce, zaplatí

klient Horskému vůdci celou cenu okamžitě po uzavření smlouvy. Pokud je předmětem smlouvy

mezi klientem a Horským vůdce něco jiného než účast klienta na Akci, např. pouze zapůjčení

vybavení, odborná konzultace apod., dohodnou se smluvní strany na způsobu vypořádání ceny za

tyto služby vždy ad hoc.


4. Storno, zrušení Akce


4.1 Storno. Pokud klient zruší svou účast na Akci z důvodu, který Horský vůdce nezavinil, vzniká

Horskému vůdci nárok na odstupné ve smyslu § 1992 Občanského zákoníku následovně:

(i) zrušení oznámené více než tři týdny před začátkem Akce – 50 % ceny Akce;

(ii) zrušení oznámené tři týdny před začátkem Akce nebo později – 100 % ceny Akce.

4.2 Náhrada nákladů. V případech podle článku 4.1 těchto Podmínek náleží Horskému vůdci dále

kromě odstupného podle článku 4.1 také (i) náhrada veškerých skutečných nákladů, které Horský

vůdce za klienta dle dohody s ním vynaložil, ať už jako zprostředkovatel nebo jinak, a které nebyly

zahrnuty v ceně Akce (zejména úhrada ubytování, dopravy, vízových poplatků atd.) a

(ii) v případech podle bodu (i) článku 4.1 též náhrada již skutečně vynaložených nákladů, které

byly zahrnuty v ceně Akce v rozsahu, v němž tyto náklady v souhrnu převyšují částku odpovídající

50 % ceny Akce.

4.3 Zrušení Akce předem. Horský vůdce je oprávněn rozhodnout kdykoli před zahájením Akce, že se

Akce ruší, a to zejména s ohledem na nepříznivou předpověď počasí, stupeň lavinového

nebezpečí, zranění Horského vůdce apod. Horský vůdce se v takovém případě zavazuje v dobré

víře jednat s klienty o možnosti realizace náhradní Akce, případně o posunutí termínu Akce.

Pokud k dohodě mezi smluvními stranami podle předchozí věty nedojde, vrátí Horský vůdce

klientovi bez zbytečného odkladu vše, co od něho na úhradu ceny Akce nebo jinak v souvislosti

s ní obdržel po odečtení již prokazatelně a rozumně vynaložených nákladů a paušální náhrady

běžných administrativních nákladů spojených s přípravou Akce ve výši 5 % ceny konkrétní Akce.

4.4 Zrušení Akce v jejím průběhu. Horský vůdce je oprávněn dle svého profesionálního úsudku

kdykoli během Akce rozhodnout o přerušení či úplném zrušení Akce pro příliš vysoké nebezpečí

nebo pokud je to z jiného důvodu nezbytné či vhodné, zejména pro nevhodné meteorologické

podmínky, vysoký stupeň lavinového nebezpečí, negativní bezpečnostní situaci v cílové zemi či

oblasti, znemožnění či podstatné ztížení dopravy do místa Akce, zranění ve skupině vedené

Horským vůdce atp. Horský vůdce se v těchto případech zavazuje s klientem v dobré víře jednat

o náhradní Akci nebo posunutí termínu Akce. Pokud Horský vůdce zrušení Akce v jejím průběhu

sám nezavinil, nevzniká v těchto případech klientům nárok na vrácení ceny za Akci ani její části,

ani na jakoukoli jinou kompenzaci vůči Horskému vůdci. Prohlášení klienta podle článku 5.8

(poslední věta) platí v tomto případě obdobně. 
        

5. Příprava na Akci, pravidla chování v průběhu Akce


5.1 Údaje o klientovi. Klient prohlašuje, že v rámci rezervace nebo jinak Horskému vůdci včas

a pravdivě sdělil veškeré informace o své osobě, které by mohly ohrozit bezproblémový průběh

Akce, na níž se přihlásil, případně na níž ho přihlásila jiná osoba, zejména údaje o svém

zdravotním stavu a dále, že veškeré údaje, které Horskému vůdci sdělil, zejména o svých

zkušenostech a o své aktuální kondici, jsou ve všech ohledech pravdivé a úplné.   

5.2 Očkování, vízové podmínky. Každý klient samostatně odpovídá za to, že si před Akcí včas zajistí

potřebné či doporučené očkování, a také že si samostatně zjistí a zajistí veškeré vízové a jiné

podmínky potřebné pro účast na Akci. Horský vůdce se zavazuje poskytnout klientům pro tyto

účely dle svého nejlepšího vědomí a zkušeností radu či pomoc.

5.3 Vybavení. Není-li zapůjčení vybavení, např. cepínu, maček, horolezeckých pomůcek apod., v ceně

Akce, odpovídá klient samostatně za to, že jeho vybavení na Akci je v pořádku a že vyhovuje

instrukcím Horského vůdce stanoveným ve vztahu k vybavení potřebnému pro účast na Akci,

případně (při absenci takové instrukce) běžným požadavkům na absolvování příslušné Akce.

Není-li v programu Akce výslovně zařazen nácvik zacházení s příslušným vybavením, odpovídá

klient samostatně také za to, že s konkrétním vybavením dokáže samostatně v potřebném

rozsahu zacházet a správně jej používat.   

5.4 Pojištění. Klient se zavazuje mít sjednáno pojištění platné po celou dobu Akce, které bude

s dostatečnou výší limitu pojistného krytí pokrývat pro případ jakékoli nehody či události, kterou

lze v souvislosti s účastí na Akci rozumně předpokládat, alespoň případné náklady záchranné

akce, léčebné výlohy a převoz pacienta či ostatků do České republiky, a to zejména včetně

nehody či události během programu Akce, který dle konkrétního programu může spadat do

kategorie rizikových či mimořádně rizikových sportů či aktivit. Horský vůdce proto doporučuje

klientovi výslovné vyjádření pojišťovny k programu Akce a nastavení odpovídajících pojistných

podmínek. Horský vůdce nebude v případě nehody nebo jiné takové události brát zřetel na to,

zda klient má sjednáno dostatečné pojištění či nikoli.

5.5 Zásada opatrnosti. Klient se zavazuje po celou dobu Akce postupovat s maximální možnou

opatrností a obezřetností tak, aby nedošlo ke škodám na jeho zdraví či majetku, ani ke škodám na

zdraví či majetku třetích osob. Horský vůdce neodpovídá za jakékoli škody, které klient během

Akce způsobí.

5.6 Dodržování pokynů Horského vůdce. Klient se zavazuje během přípravy na Akci a v jejím

průběhu dodržovat pokyny Horského vůdce týkající se vedení Akce.

5.7 Vyloučení z Akce. Horský vůdce je oprávněn vyloučit klienta z Akce, pokud je jeho účast na Akci

z jakéhokoli vážného důvodu nevhodná nebo obzvláště riziková, např. pro zdravotní potíže,

nedostatek zkušeností či dovedností, nedostatečné vybavení apod., a to bez ohledu na zavinění,

a dále v případě, že klient závažným způsobem nerespektuje pokyny Horského vůdce nebo jinak

zásadně úmyslně ohrožuje či kazí zdárný průběh Akce. V případě vyloučení z Akce nevzniká

klientovi nárok na vrácení ceny za Akci nebo její části, ani na náhradu jiné platby, kterou

v souvislosti s Akcí uhradil.

5.8 Změna programu Akce. Horský vůdce je dle aktuálních meteorologických podmínek, stupně

lavinového nebezpečí a jiných objektivních rizik a dále dle skutečné výkonosti a stavu skupiny

oprávněn dle svého profesionálního úsudku kdykoli rozhodnout o změně programu Akce. Klient

prohlašuje, že je s tímto srozuměn, a to i pro případ, že změna programu Akce bude vyvolána či

zaviněna jinými účastníky, a že toto riziko změny programu zvýšené pohybem ve skupině přijímá

bez nároku na slevu z ceny Akce nebo jinou kompenzaci ze strany Horského vůdce. 
         

6. Odpovědnost Horského vůdce


6.1 Objektivní nebezpečí. Klient je srozuměn s tím, že horolezectví, skialpinismus, lezení ledů, skalní

lezení a jiné aktivity zabezpečované horskými vůdci, stejně jako obecně pohyb v horách či skalním

terénu, patří mezi rizikové aktivity, při nichž není možné ani při nejvyšší kvalifikaci a péči

Horského vůdce zcela vyloučit riziko zranění či smrti. Toto ustanovení se považuje za varování

před nebezpečím ve smyslu § 2896 Občanského zákoníku.

6.2 Odpovědnost Horského vůdce. Horský vůdce se zavazuje po celou dobu Akce využívat ve

prospěch klienta své znalosti a dovednosti tak, aby minimalizoval objektivní nebezpečí spojené

s absolvováním Akce. Horský vůdce však neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou nezavinil.
 

7. Závěrečná ustanovení


7.1 Osobní údaje. Klient souhlasí s tím, aby Horský vůdce v nezbytném rozsahu zpracovával veškeré

poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

o změně některých zákonů, v platném znění, a dále aby je přiměřeným způsobem používal pro

účely oslovování svých klientů a rozesílání oznámení o jím organizovaných Akcích, případně

jiných službách či aktivitách.

7.2 Vedení výhradně horským vůdcem UIAGM nebo aspirantem. Horský vůdce je oprávněn zajistit

vedení Akce v případě potřeby či vhodnosti jiným horským vůdcem UIAGM, případně též

aspirantem na horského vůdce UIAGM. Ustanovení těchto Podmínek se v takovém případě

použijí přiměřeně tak, aby práva a povinnosti smluvních stran zůstala v maximálním rozsahu

zachována. Horský vůdce nebo aspirant, který konkrétní Akci vede, disponuje v takovém případě

všemi právy a kompetencemi, které by měl Horský vůdce, pokud by Akci vedl osobně.  

7.3 Zprostředkování. Pro vyloučení pochybností, tyto Podmínky se nepoužijí v případě, že Horský

vůdce pouze zprostředkuje uzavření smlouvy mezi klientem a jiným horským vůdcem týkající se

činnosti horského vůdce nebo čehokoliv jiného. Takový smluvní vztah se řídí výhradně dohodou

mezi klientem a horským vůdcem, v jehož prospěch Horský vůdce uzavření smlouvy

zprostředkoval.    

7.4 Účinnost. Tyto Podmínky jsou účinné ode dne 1. listopadu 2014.

Obchodní podmínky


Kontakt

KozichGuide

Smilova 1994
Pardubice
530 02


+420 728 047 637